Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

Ogłasza w dniu 08-06-2017 r
konkurs  w zakresie ratownictwo medyczne i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ratowników medycznych
ratowników medycznych – kierowców
pielęgniarzy
w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S” i podstawowych zespołach  ratownictwa medycznego „P” na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska)
Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zespołach ratownictwa medycznego  zostaną zawarte na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do  dnia
31 grudnia 2017r.
Ilość umów do zakontraktowania  45,

Kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń.
Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tekst jednolity Dz.U.2016.1868 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 64/2013/DSOZ z dnia 15 listopada 2013 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. B. Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia 20-06-2017r. do godz. 14,00
tel. 58 555-81-06
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem
„Konkurs ofert –systemu  RTM do dnia  20 czerwca 2017r. do  godz. 14.00 w Dziale Kadr – Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, 81-756 lekarz Sopot ul. B. Chrobrego 10
Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21-06-2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 22-06-2017r.  w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o godz. 14.00
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej.
Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć ogłaszającemu konkurs w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Warunki szczegółowe Ratownik Medyczny

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Uzupełnienie do konkursu

 

Nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sopotu od 01 Lutego 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sopotu

Od 01 Lutego 2017 r. czekają nas zmiany !!!

Dyżur nocny odbywa się :

Od poniedziałku do piątku w godz.: 18:00-8:00,

w soboty, niedziele i święta całodobowo

w siedzibie SP ZZOZ Miejskiej Stacji pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

ul.Chrobrego 10  w Sopocie

lub pod nr telefonu

Tel.:58/555-81-14

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego

zaproszenie_rak_gruczol

Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

 

Ogłoszenie w UZP

SIWZ

Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem

Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

_____________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania

_____________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie na darmowe badanie profilaktyczne nowotworu gruczołu krokowego

Gruczol

Badania USG

ulotka

Zakup Spirometru

K&L wsparło Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie i sfinansowało zakup spirometru do nowo otwartej Poradni Pulmonologicznej. Badania spirometryczne służą zbadaniu sprawności układu oddechowego – mierzą m. in. pojemność płuc. Badanie to pozwala wykryć jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jest również pomocne aby zdiagnozować niektóre schorzenia układu oddechowego – np. rozedmę, zapalenie oskrzeli; lub pomóc w ustaleniu przyczyn duszności.

kl

Darczyńca środków finansowych na zakup spirometru

W podziękowaniu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Nowo otwarta poradnia Pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna
Diagnostyka – Leczenie – Porada

pluca

Oferujemy specjalistyczne porady pulmonologiczne obejmujące diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego. Dysponujemy nowocześnie wyposażonym gabinetem zabiegowym oraz spirometrem, którym wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego. Dzięki tym nieinwazyjnym pomiarom możemy w sposób obiektywny wykryć i ocenić ewentualne zaburzenia wentylacji w ich najwcześniejszych stadiach.

Leczone schorzenia:
•    Zaostrzenia astmy oskrzelowej i POCHP
•    Objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, krwioplucie, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku, bóle w klatce piersiowej, itp.),
•    Choroby alergiczne układu oddechowego
•    Stany zapalne układu oddechowego
•    Choroby śródmiąższowe płuc m.in. sarkoidozę,
•    Zapalenie płuc i opłucnej,
•    Inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych,
•    Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych(m. in. Dychawica oskrzelowa),
•    Eozynofilia płucna,
•    Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc,
•    Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc,

Cennik (promocyjny)
Wizyta u pulmonologa    80 zł
Spirometria    35 zł

Prawa pacjenta

plakat_do_swiadczeniodawcow

Nowo otwarta poradnia dermatochirurgia

dermatologia_plakat