Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ul. Chrobrego 10;
  2. Inspektorem ochrony danych w SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. jest Violetta Chmielak , adres mailowy: violetta.chmielak@um.sopot.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, pielęgnowaniem, rehabilitacją lub świadczeniem innych usług zdrowotnych, zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  z Przychodnią w Sopocie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres 20 lat, za wyjątkiem danych zawartych w skierowaniach na badania lub zleceniach lekarza, których okres przechowywania wynosi 5 lat.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożliwość udzielania świadczeń zdrowotnych.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.