Przychodnia

REJESTRACJA / AMBULATORIUM
Tel. 58 / 555-81-13

I.    OPIS POSTĘPOWANIA

 1. Każdy pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodne z jego potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej personelu i z wykorzystaniem najkorzystniejszych metod diagnostycznych i leczniczych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez pracowników przychodni, posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z zakresem kompetencji, obowiązującymi  w poszczególnych poradniach procedurami oraz  kodeksem  etyki zawodowej i wymogami NFZ.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem intymności i godności osobistej pacjenta poprzez: przeprowadzanie wywiadów lekarskich, udzielanie porad i rozmów w odpowiednio zapewnionych warunkach lokalowych.
 4. Pracownicy przychodni zapewniają ochronę danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta i sposobu leczenia  poprzez odpowiednie zabezpieczenie tych  danych  przed  osobami postronnymi  oraz  zobowiązanie  pracowników  do  przestrzegania  przepisów obowiązujących w tym zakresie.
 5. Wszyscy   pracownicy   zobowiązani   są  do   uprzejmego,   życzliwego traktowania pacjentów i ich  rodzin oraz udzielania im niezbędnych informacji

II.    Rejestracja pacjenta do poradni

 1. porady ambulatoryjne w Przychodni Specjalistycznej  udzielane są wyłącznie pacjentom, którzy zostali zarejestrowani w rejestracji
 2. zapisu do Kalendarza Porad można dokonać osobiście bądź telefonicznie, pacjenci są rejestrowani w kolejności zgłoszenia się
 3. rejestracja po zaewidencjonowaniu pacjenta wskazuje gabinet lekarski i informuje o przewidywanym terminie, w tym o godzinie i kolejności udzielania porad
 4. po zarejestrowaniu pacjenta rejestracja przekazuje dokumentację dotyczącą pacjenta  do  odpowiedniego  gabinetu   lekarskiego, po zakończeniu wizyty u lekarza dokumentacja wraca do Rejestracji
 5.  jeżeli w czasie porady lekarz wyznaczy termin kolejnej wizyty, termin ten wpisywany jest do Kalendarza Porad pod uzgodnioną datą i godziną.
 6.  jeżeli pacjent wskaże imiennie lekarza, od którego chciałby uzyskać poradę, Rejestracja zobowiązana jest do zarejestrowania zgodnie z życzeniem pacjenta,                z określeniem możliwie najwcześniejszego terminu przyjęcia.
 7. pacjent może być zarejestrowany do lekarza specjalisty pod warunkiem przedłożenia skierowania od lekarza oraz ubezpieczenia zdrowotnego
 8. dane pacjenta i czas oczekiwania do specjalisty tzw. kolejka oczekujących zostają wprowadzone przez pracownika rejestracji  do programu i  przekazane drogą informatyczną do NFZ

III.    Proces udzielania świadczeń w zakresie opieki ambulatoryjnej

 1. Udzielanie porad ambulatoryjnych rozpoczyna się zgodnie z ustalonymi godzinami przyjęć poszczególnych poradni.
 2. Informacja w przedmiotowym zakresie znajduje się na tablicy informacyjnej w Rejestracji oraz przy poszczególnych gabinetach.
 3. W razie, gdy zaistnieją przeszkody z punktualnym rozpoczęciem pracy poradni, z powodu nieobecności lekarza, osoba nadzorująca pracę poradni  zobowiązana jest powiadomić dyrektora i zorganizować zastępstwo.
 4. Porady są udzielane pacjentom w kolejności ich zapisów do danej poradni.
 5. Godziny przyjęć do poszczególnych poradni  ustalane są w zależności od możliwości organizacyjnych i funkcjonalnych personelu, dostosowanych do potrzeb pacjentów, z uwzględnieniem warunków kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. Każdemu pacjentowi zgłaszającemu się w celu uzyskania porady, bez ustalonego terminu  w Kalendarzu Porad, w miarę możliwości, może być udzielona porada w dniu zgłoszenia lub w najbliższym określonym terminie.

IV.    Proces realizacji badań diagnostycznych   

 1. Badania diagnostyczne służące ustaleniu prawidłowej diagnozy i leczeniu pacjenta wykonywane są przez:
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 2. Wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarzy specjalistów na podstawie wypisanych skierowań oraz oświadczeń:
  • Skierowanie na RTG
  • Skierowanie na badania laboratoryjne
  • Skierowanie do badania histologicznego
  • Skierowanie na badanie mikrobiologiczne
  • Oświadczenie pacjenta – zgoda na zabieg diagnostyczny CYSTOSKOPIA
  • Oświadczenie pacjenta – zgoda na zabieg diagnostyczny BIOPSJA STERCZA
 3. Pobieranie krwi i innych materiałów do badań pacjentów, leczonych ambulatoryjnie w poradniach odbywa się w gabinecie zabiegowym przychodni
 4. Wszystkie zlecone badania w zakresie analityki med. pobierane są  raz w tygodniu tj. czwartek.
 5. Wszystkie badania z zakresu diagnostyki obrazowej wykonywane są w godzinach pracy poradni
 6. Wszystkie wykonywane badania są rejestrowane w odpowiedni zeszycie
 7. Wyniki badań są odbierane przez pracownika rejestracji i dostarczane do lekarza zlecającego
 8. Wyniki badań nie mogą być wydawane osobom postronnym.
 9. Interpretację wyników badań  przekazuje lekarz oraz wypisuje pacjentowi jeśli jest potrzeba – Informację dla lekarza kierującego/POZ, jeżeli pacjent miał skierowanie od lekarza do przechodni specjalistycznej.
 10. Każdy wynik badania diagnostycznego musi być podpisywany przez wykonawcę tego badania.
 11. Do badania pacjent powinien być odpowiednio przygotowany pod względem fizycznym i psychicznym oraz zgodnie z procedurami medycznymi i zasadami zapobiegania zakażeniom.

V.    Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w przychodni

Dokumentacja obowiązująca przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 •   dokumenty wymagane przez NFZ, instytucję finansującą świadczenia medyczne, służące udokumentowaniu praw pacjenta do świadczeń i rozliczania się z tą instytucją – ubezpieczenie pacjenta
 • dokumenty obrazujące przebieg leczenia zgodnie z wymogami zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
 • wewnętrzne dokumenty medyczne, zgodnie z procedurami opracowanymi przez
 • personel przychodni, służące celom ewidencyjnym, rozliczeniowym i statystycznym.
 • na wniosek pacjenta  personel udostępnia dokumentację medyczną pacjenta, dokumentacja ta udostępniana jest także innym jednostkom i organom wykazanych w odpowiednich przepisach
 • wszystkie obowiązujące dokumenty powinny być sporządzane (wypełniane)
 • kompletnie i podpisywane przez sporządzającego, a w razie potrzeby zatwierdzane przez upoważnione osoby.