Udostępnienie danych medycznych

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzaju  i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu  jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819)
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.)

Dokumentacja medyczna może być udostępniana szkole wyższej lub jednostce badawczej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy na podstawie decyzji Dyrektora. Dokumentacja jest udostępniana na podstawie Umowy podpisanej z przedstawicielem uczelni.

 • Z wnioskiem o podpisanie umowy na udostępnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, badawczej) do SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie zwraca się Rektor, Dziekan lub uprawniony przedstawiciel jednostki.
 • Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej (sekretariacie) SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
 • Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie na udostępnienie dokumentacji medycznej student, doktorant  lub słuchacz ustala z osobą nadzorującą pracę termin wglądu do dokumentacji medycznej.
 • Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 • Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd do danych osobowych pacjenta.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego. Kopiowanie może odbywać się za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z cennikiem SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.
 • Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba.
 • Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej.
 • Po napisaniu pracy naukowej student, doktorant, słuchacz proszony jest o przedłożenie do wglądu wyników pracy Dyrektorowi SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.