Dostawa ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
ambulansu drogowego typu C (1 sztuki) (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789),
o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji (kod CPV – 34114121-3).

– Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego,
z datą produkcji pojazdu bazowego – 2017 rok.
– Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789
oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., ,poz. 951), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
– Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego
oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych
i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475)
oraz powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1260 .) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
– Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2017 r. godz. 10.00
– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. godz. 11.00

Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Odpowiedz na pytania