Category Archives: Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia
Ratunkowego z Przychodnią: Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Przychodnią w Sopocie zawiadamia ,
że w postępowaniu nr 42912017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie : Przetargu nieograniczonego na dostawę
„1 szt. ambulansu drogowego typu C” dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie w świetle
kryteriów zawartych w specyfikacji za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez :

PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o., Sp. k. mającą swoją siedzibę w Warszawie ul. Żołny 11.

Cena ofertowa brutto: 458 499,21 PLN.
Wyżyj wymieniona oferta była jedyną ofertą w tej sprawie.Oferta wpłynęła do siedziby Zamawiającego w dniu 23.11.2017 r. godz. 8: 17

Dostawa ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
ambulansu drogowego typu C (1 sztuki) (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789),
o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji (kod CPV – 34114121-3).

– Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego,
z datą produkcji pojazdu bazowego – 2017 rok.
– Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789
oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., ,poz. 951), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
– Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego
oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych
i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475)
oraz powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1260 .) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
– Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2017 r. godz. 10.00
– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. godz. 11.00

Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Odpowiedz na pytania

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

Ogłasza w dniu 08-06-2017 r
konkurs  w zakresie ratownictwo medyczne i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ratowników medycznych
ratowników medycznych – kierowców
pielęgniarzy
w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S” i podstawowych zespołach  ratownictwa medycznego „P” na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska)
Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zespołach ratownictwa medycznego  zostaną zawarte na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do  dnia
31 grudnia 2017r.
Ilość umów do zakontraktowania  45,

Kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń.
Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tekst jednolity Dz.U.2016.1868 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 64/2013/DSOZ z dnia 15 listopada 2013 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. B. Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia 20-06-2017r. do godz. 14,00
tel. 58 555-81-06
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem
„Konkurs ofert –systemu  RTM do dnia  20 czerwca 2017r. do  godz. 14.00 w Dziale Kadr – Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, 81-756 lekarz Sopot ul. B. Chrobrego 10
Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21-06-2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 22-06-2017r.  w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o godz. 14.00
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej.
Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć ogłaszającemu konkurs w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Warunki szczegółowe Ratownik Medyczny

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Uzupełnienie do konkursu

 

Nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sopotu od 01 Lutego 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sopotu

Od 01 Lutego 2017 r. czekają nas zmiany !!!

Dyżur nocny odbywa się :

Od poniedziałku do piątku w godz.: 18:00-8:00,

w soboty, niedziele i święta całodobowo

w siedzibie SP ZZOZ Miejskiej Stacji pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

ul.Chrobrego 10  w Sopocie

lub pod nr telefonu

Tel.:58/555-81-14

Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego

zaproszenie_rak_gruczol

Zaproszenie na darmowe badanie profilaktyczne nowotworu gruczołu krokowego

Gruczol

Badania USG

ulotka

Zakup Spirometru

K&L wsparło Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie i sfinansowało zakup spirometru do nowo otwartej Poradni Pulmonologicznej. Badania spirometryczne służą zbadaniu sprawności układu oddechowego – mierzą m. in. pojemność płuc. Badanie to pozwala wykryć jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jest również pomocne aby zdiagnozować niektóre schorzenia układu oddechowego – np. rozedmę, zapalenie oskrzeli; lub pomóc w ustaleniu przyczyn duszności.

kl

Darczyńca środków finansowych na zakup spirometru

W podziękowaniu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie